Keajaiban Bacaan Wirid Dzikir Ya Quddus Dan Contoh Perilaku Al Quddus

Ya quddus - Ya quddus artinya yang maha suci. Ya quddus dalam Asmaul Husna terdapat pada urutan setelah ya malik, sehingga banyak orang yang kadang menyebutnya bergandengan yang ya Malik. Yaitu menjadi ya Malik ya quddus atau ya malikul quddus. Ya Malik ya quddus artinya secara berurutan adalah yang maha merajai dan yang maha suci.

Zikir ya quddus bila kita mengamalkannya setiap hari, maka diri kita akan terjaga dari segala jenis penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki, dendam dan lain sebagainya.

Keajaiban Zikir Ya Quddus


القُدُّوْسُ.  Ya Quddus = Yang Maha Suci

Artinya :
Dialah yang maha suci, yang bersih dari sifat kurang.

Khasiatnya :
Apabila kita membaca lafal "Yaa Qudduus" sebanyak 100 kali setiap hari setelah matahari tergelincir, maka insya Allah hati kita akan terjaga dari semua penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki, dendam, rakus dan sebagainya.

Baca juga : Khasiat Dan Arti Dzikir Ya Malik Yang Akan Mendatangkan Berkah Bagi Pengamalnya

Contoh Perilaku Al Quddus

  • Hendaknya berperilaku lebih baik ke setiap orang.
  • Selalu berpikir dan berprasangka yang baik (husnudan)
  • Berbicara seadanya, maksudnya yaitu berbicara sesuai kebutuhan saja.
  • Senantiasa melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri juga orang lain.
PENJELASAN

Zikir Ya Quddus Asmaul Husna Dan Khasiat Bila Mengamalkannya

Apabila hendak mengamalkan amalan ini, hendaklah disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan tawakkal kepada Allah. tanpa ketiga syarat tersebut sia-sialah amalan kita, atau amalan amalan yang lainnya.

Juga jangan sekali-sekali menggunakan amalan amalan ini untuk kemaksiatan atau yang merugikan orang lain, hendaklah semata mata demi kebaikan.

Dan penting sekali, sebelum mengamalkannya, hendaklah membaca Surat Al Fatihah" dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat beliau, waliyullah Syeh Abdul Qadir Al Jailani dan dikhususkan kepada As Syeh Ahmad Ad Dairabiy.

Juga untuk mengamalkan "Asmaaul Husna", maka sebelum membaca asmaa yang dipilih yang sesuai dehgan ke perlukan, hendaklah terlebih dahulu membaca kalimat ini

لآ اِلٰهٓ اِلّٓا اللّٰهُ وٓحْدٓهُا لٓا شٓرِيْكٓ لٓهُا لٓهُ المُلْكُ وٓ ادلٓهُ الحٓمْدُ بِيٓدِهِالخٓيْرُ وٓهُوٓعٓلٰى كُلٌِشٓيْىٍٔ قٓدِيْرٌ. لٓا اِلٰهٓ اِلّٓا هُوٓ لٓهُ الأٓ سْمٓآ ُٔ الحُسْنٰى.

"LAA ILAAHA ILLALAAHU WAHDAHUU LAA SYA RIIKA LAHU MULKU WA LAHUL HAMDU BI YADIHIL KHAIR, WA HUWA 'ALA KULLI SY A 'IN QADIIR. LAA ILAAHA ILLAA HUWA LAHUL ASMAAUL HUSNAA".

Artinya :
"Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Esa Dia, tidak ada sama sekali sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia terhadap sesuatu sangat berkuasa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, bagi-Nya pula nama-nama yang baik"

Sesudah membaca kalimat tersebut diatas, lalu barulah menyebut Asmaaul husnaa sesuai yang dihajatkan dengan aturan yang sudah ada. Kemudian sesudah selesai membaca asmaul Husnaa diteruskan dengan membaca kalimat seper ti di bawah ini:

سُبْحٓانٓ مٓنْ لٓهُ الٓا سْمٓآُٔ الحُسْنٰى وٓالصٌِفٰ تُ العُلْيٓا سُبْحٓا نٓهُ وٓتٓعٓا لٰى عٓمّٓا يٓقُوْلُ الظّٓا لِمُوْنٓ عُلُوًّا كٓبِيْرًا

"SUBHAANA MAN LAHUL ASMAAUL HUSNAA WAS SHIFAATUL 'ULYAA SUBHAAANAHU WA TA' ALA' AMMAA YAQUULUDLDLAALIMUUNA 'ULUWWAN KABIIRAA"

Artinya :
Maha suci Tuhan yang bagi-Nya mempunyai nama-nama yang bagus, dan sifat-sifat yang luhur, Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang orang-orang dlalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya"

Sesudah membaca kalimat seperti di atas, lalu kita berdo'a kepada Allah akan segala yang kita hajatkan dengan penuh pengharapan, tawakkal dan tawadlu'. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. amiiin.

Demikianlah artikel tentang bacaan dzikir ya quddus. Semoga dapat bermanfaat.

0 Response to "Keajaiban Bacaan Wirid Dzikir Ya Quddus Dan Contoh Perilaku Al Quddus"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel